Z historie požárního sboru
Hasičský sbor v Žopích započal svou činnost v roce 1957. Onoho roku na vyzvání předsedy Národního výboru v Žopích p.Miroslava Bořuty sešlo se 17.března v hostinci „ U Zelinů“ celkem 47 občanů. Toto shromáždění mezi sebou uvítalo zástupce hasičů z Holešova, bratra Františka Kršku a sousedních Dobrotic. Tato schůze proběhla za řízení předsedy MNV Miroslava Bořuty v poklidné atmosféře a občané navrhli prozatímní výbor ve složení:
 
Předseda František Bakala
Místopředseda František Vilím
Jednatel Jaroslav Sovadina
Preventista Bohuslav Smýkal
Kulturní a propagační František Zehnal
Pokladník Václav Javořík
Člen výboru František Sedláček
    Tento zakládající sbor pod vedením F.Bakaly začal plnit své poslání velmi svědomitě a také úspěšně. Během krátké doby členská základna čítala 21 mužů a 10 žen. Během svého začátku neoplýval hasičský sbor žádným majetkem a proto přivítal nabídku místního JZD o bezplatném převodu obecních stájí na vybudování první žopské hasičské zbrojnice. Začala usilovná adaptace tohoto objektu a po čtyřměsíčním úsilí byla 21.7.1957  nová zbrojnice dokončena. Její skromné vybavení bylo během času postupně doplňováno o základní věci. Na první výroční schůzi zhodnotil sbor své příznivé výsledky a zvolilo definitivě nový výbor a do svého čela ustanovilo Miroslava Bořutu. nar. 8.7.1917, který tuto funkci vykonával nepřetržitě 39 let. Velkou událostí bylo 28.3.1959 slavnostní předání  požární stříkačky, která byla převedena po vyřazení od požární jednotky n.p.Ton Holešov. Přestože hasiči ze Žop byli v době svého vzniku nejmladší organizací  na kroměřížsku, mohli se pochlubit těmi nejlepšími výsledky, hlavně výchovou mladých požárníků. Práci s mládeží věnoval předseda sboru M.Bořuta neuvěřitelné množství času a jeho mladí hasiči zaujímali na různých soutěžích v rámci okrsku a okresu vždy přední umístění. Při hodnocení po čtyřicetiletém trvání hasičského sboru v Žopích bylo uvedeno, že v soutěžních kláních získal po celém okrese celkem 52 ocenění. Z nich nejvíce patřilo 35 zaslouženě mladým hasičům, 15 získalo družstvo žen a jen dvěma se mohlo chlubit družstvo mužů.
    Po 25 letech úspěšné činnosti se výzbroj i majetek rozšířil o novější vyřazený skříňový vojenský automobil Tatra 805, to bylo v roce 1982. Protože stará vlhká zbrojnice v obecním domku přestala po čtvrtstoletí vyhovovat byl v témže roce nabídnut tehdejším MěNV Holešov hasičům k využívání dvorní trakt hospodářských budov ve zrušené Obecní škole. Hasiči se této nabídky ujali a tyto prostory rekonstruovali a již v létě 1983 se přestěhovali. Dnes nikdo již také nespočítá, jaké množství hodin věnovali zvelebování obce. Pomáhali při výstavbě nové mateřské školky, prodejny Jednoty, opravě zvonice a údržbě „Areálu“. Každoročně se pravidelně věnovali také preventivním prohlídkám rodinných domů a rekreačních chat. Také sbírali každý rok železný šrot.
    Hasiči v Žopích byli vždy a jsou předními nositeli kultury, zábavy a dodržování starých zvyků. Nebylo snad jediného roku ve které se nekonala alespoň jedna taneční zábava, masopustní „vodění medvěda“ nebo i v dřívějších dobách nějaký ten autobusový zájezd po naší vlasti. K dobrému životnímu stylu také přispělo navázání družebních styků dříve s hasičským sborem Louky u Zlína a v poslední době s hasiči z Buchlovic u Uherského Hradiště. V 90 letech došlo ke značnému útlumu činnosti hasičů.Také nečekaný velký požár rodinného domu starosty hasičského sboru M.Bořuty 1.února 1996 nepřinesl nic pozitivního do života hasičského sboru. Přestože ze strany členů sboru se dostalo postiženému náležité pomoci, tato událost tak jeho zdravotní stav vyčerpala, že 24.prosince téhož roku zemřel. Organizace v Žopích stála před velkým rozhodnutím, zda pokračovat činnosti dále, nebo raději spoléhat na služby profesionálního hasičského útvaru v Holešově. V roce 1998 dochází na výroční schůzi k ustanovení nového výboru hasičského sboru  který začíná pracovat pod vedením nového starosty p. Jaroslava Vašuty. Pod jeho vedením se hasičský sbor opět začíná  navracet k běžné činnosti sboru. Dochází i k nárustu členské základny a sbor se pomalu omlazuje o nové mladé členy. Mladí členové se začínají zúčastňovat  soutěží. Sbor dobrovolných hasičů přebírá pod svoje správcoství současný „Areál po lesem“. Areál přebírá v dosti zuboženém stavu a proto se ho snaží dle svých finančních možností zvelebit. Postupně rok od roku začíná být opět zájem. Pořádají se zde opět letní  zábavy a různé kulturní akce pořádané Osadním výborem,místní školkou nebo rodinné či jiné oslavy a setkání a soutěže. Po delší odmlce je areál konečně využíván a slouží ku prospěchu obce. V červnu roku 2007 slaví SDH v Žopích 50 let svého trvání. Oslavy probíhají za krásného letního počasí na areálu pod lesem. Je zde předvedena současná moderní hasičská technika a tento jubilejní den je ukončen večerní taneční zábavou na které vyhrává známa dechová hudba Hulíňanka. V dubnu v roce 2008 je vyřazen hasičský automobil Tatra 805, který je zastaralý a nesplňuje současné technické podmínky k provozu. Hasičský sbor je do konce května roku 2009 bez požárního zásahového vozidla. Konečně 29. května 2009  dochází k převodu hasičského  vozidla Avia 31 od hasičského sboru Holešov. Automobil byl převzat po  technické prohlídce, na které byly zjištěny závažné technické závady a neprošel prohlídkou. Členové SDH Žopy provedli opravu těchto závad a uvedli vozidlo do řádného technického stavu. Po absolvování dodatečné technické prohlídky je vozidlo již způsobilé provozu. V současném čase  má členská základna 34 členů z toho 13 žen a 21 mužů. Sbor nadále pokračuje ve své činnosti a přispívá ke spokojenosti občanů naší obce.